Vad är familjerätt?

Inom juridiken finns det olika områden, varav familjerätt är en av dem. Familjerätt och andra rättsområden är något som en jurist kan jobba med. Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars rättigheter och förpliktelser gentemot varandra och utomstående. I detta begrepp så ingår bland annat arvsrätt så väl som lagar som rör barn, ingående och upplösning av parförhållanden samt makar och sambos inbördes förhållanden.

Arvsrätt

Om en person dör, så är det arvsrätten som reglerar vem som har rätt till denne persons kvarlåtenskap. Rätten till arvet kan baseras på släktskap så väl som på testamente. 

Barns rätt

Personer under 18 år i Sverige räknas som barn. De anses ha en begränsad rättshandlingsförmåga. Det innebär att de inte på egen hand får ingå avtal, förvärvsarbeta eller ingå äktenskap. Inom denna kategori ingår även barnets bästa när det handlar om vårdnad, boende och umgänge. Det ingår även fadersskap och underhållsskyldighet.

Parförhållanden: sambo och äktenskap

När två ogifta personer bor tillsammans stadigvarande så definieras det som samboförhållande. Det kan vara svårt att veta när det är ett samboförhållande, då det inte finns något man registerar. Det finns ingen åldersgräns för att bli sambo. Äktenskap ingås genom en vigsel, efter en hindersprövning och man måste vara över 18.

Bodelning

Bodelning innebär att makar eller sambos gemensamma egendom delas, om parförhållandet av någon anledning upplöses. Det kan vara genom skilsmässa, eller dödsfall. Det går att göra en bodelning på egen hand, så väl som man kan få hjälp via en bodelningsförrättare som utses av allmän domstol.

Grundregeln vid en bodelning är hälftendelning efter avdrag av eventuella skulder. Fördelningen kan dock i undantagsfall jämkas 

De viktigaste lagarna inom familjerätten är:

  • Sambolag
  • Äktenskapsbalk
  • Ärvdabalk

Olika rättsliga områden

Det finns den offentliga rätten som reglerar rätten mellan det allmänna och den enskilda individen och här ingår exempelvis saker som statsrätt, straffrätt, folkrätt, miljörätt med mera. 

Det andra området kallas Civilrätt och inom detta så regleras rätten mellan privata rättssubjekt. I detta ormråde ingår justr familjerätt, men även boenderätt, arbetsrätt, konsumenträtt samt flera saker till. 

12 Aug 2020